Asiakastietojen ja asiakaskäyntien
kirjaus- ja tilastointiohjelma

kunnallisille ja yksityisille
psykososiaalisille palvelupisteille


Version 6.0 uudet ominaisuudet


Ohjelman avulla kirjataan ja tilastoidaan palvelupisteen asiakkaiden perustiedot ja asiakaskäynnit.

Ohjelma on suunniteltu seuraavan tyypisille palvelupisteille ja käyttäjille:
 • perheneuvolat ja kasvatusneuvolat
 • perheasiain neuvottelukeskusket
 • perheklinikat
 • A-klinikat
 • psykiatriset laitokset ja hoitopaikat
 • mielenterveysalan toimipisteet
 • koulujen oppilashuolto
 • hoivayritykset
 • psykologit
 • psykiatrit
 • kuraattorit
 • koulukuraattorit, koulupsykologit
 • psykoterapeutit
 • muut terapeutit, mm. yksityisellä sektorilla
 • sosiaalityöntekijät
 • sairaanhoitajat

Asiakkaiden henkilötietojen lisäksi tallennetaan tietoja käyntien ajankohdista, syistä, kestoista, suoritemääristä ym.

Asiakkaaseen kytkettäviä tilastointinimikkeitä ovat mm. asiakkaan ammatti, kotikunta, tulosyy, huoltajuus, perhesuhteet, kieli, alue, kansalaisuus, sukupuoli ja status.

Asiakaskäynteihin kytkettäviä tilastointinimikkeitä ovat mm. käyntinimike, työntekijän tehtävänimike, työntekijä, laskutuskunta ja suoritepaikka.

kuvaruutu- ja tulostusesimerkkejäPyydä lisätietoja:

Master Data Oy
info@masterdata.fi
www.masterdata.fi


Tilastoja tulostettaessa voidaan asiakkaisiin ja asiakaskäynteihin kytkettyjä tilastointinimikkeitä yhdistellä vapaasti.

Sekä asiakkaisiin että asiakaskäynteihin kytketyt tilastointinimikkeet ovat vapaasti muokattavissa vastaamaan palvelupisteen omaa hoitofilosofiaa ja tilastointitarpeita.

Esimerkikiksi jos palvelupisteessä halutaan käyttää psykiatrista diagnostiikkaa, kirjataan käynnit kyseisen hoitofilosofian mukaisilla tulosyynimikkeillä. Jos taas hoitopaikka käyttää esim. ratkaisukeskeistä ajattelua, voidaan tulosyyt ja käyntinimikkeet kirjata siihen filosofiaan sopiviksi. Käyttäjä voi lisätä nimikkeitä vapaasti käyntikirjauksia tehdessään.

Ohjelma tulostaa kymmenittäin erilaisia yksilöityjä (=asiakkaan tarkkuudella) ja yleisiä (= yhteenvedot) tilastoja, joiden sisältöön käyttäjä voi vaikuttaa antamalla ohjelmalle erilaisia käytettyihin nimikkeisiin perustuvia rajauksia (esim. käyntien aikajakso, käyntien syyt, työn suorituspaikat, ikäryhmät, sukupuoli, ammatti jne.)

Sama ohjelma palvelee useiden eri sidosryhmien tarpeita. Jos esim. A-klinikalla on tarve lähettää käyntitilastot sekä A-klinikkasäätiölle että ostaville kunnille, tämä onnistuu helposti.

Sama ohjelma voi palvella myös nykyään yleistyviä yhdistettyjä psykososiaalisia palvelupisteitä. Ohjelma on käytössä esim. paikoissa, joissa toimii sekä A-klinikka että perheneuvola. Tarvittavat tilastot saadaan kummastakin erikseen, vaikka asiakasrekisteri on molemmille yhteinen.

Asiakkaisiin kohdistuvien työsuoritteiden lisäksi ohjelmalla voidaan kirjata palvelupisteen/hoitopaikan sisäiset työt työnimikkeittäin ja työntekijäkohtaisesti.